שיטת חלוקת הפרשי המדידה

כיום, שיטת חלוקת הפרשי המדידה מבוצעת באופן שווה בין כלל הדיירים בבניין. החל מיום 1/1/2012 ובהתאם לכללי תאגידי מים וביוב משתנה החלוקה והיא תבוצע לפי יחס שטחים כל זאת בכפוף להמצאת המסמכים הבאים ע"י נציבות הבית.

המעוניינים ששיטת החלוקה הזו לא תחול עליהם באופן גורף, יביאו באמצעות נציגות הבית את המסמכים הבאים:

בבית הרשום כבית משותף:

  • פנייה בכתב חתומה על ידי נציגות הבית המשותף לחלוקת הפרשי המדידה בהתאם לשטחים ולפי הוראת סעיף 58 לחוק המקרקעין, התשכ"ט – 1969.
  • כתב מינוי של נציגות הבית המשותף.
  • נוסח רישום מרוכז של הבית המשותף.

בבית שאינו רשום כבית משותף:

  • פנייה בכתב חתומה על ידי נציגות הבית המשותף לחלוקת הפרשי המדידה בהתאם לשטחים ולפי הוראות סעיף 58 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969.
  • כתב מינוי נציגות הבית המשותף.
  • אישור בדבר שטחי הדירות בבניין מטעם הרשות המקומית או מטעם הקבלן בונה הבית (ובהיעדר מסמכים כאמור – מטעם מודד מוסמך)

כל עוד לא הומצאו המסמכים הנ"ל הפרשי המדידה יחולקו באופן שווה בין כל הדיירים בבניין.

תפריט נגישות