קביעת כמות מוכרת ליחידת דיור

שינוי שיטת קביעת כמות מוכרת

בהתאם לכללי המים (קביעת כמות מוכרת), התשע"ו-2016, שפורסמו בק"ת 7625 ביום 3.3.2016 (להלן – הכללים), חל שינוי באופן איסוף המידע אודות מספר הנפשות המתגוררות ביחידת דיור לצורך קביעת כמות מוכרת (של מים לחודש לנפש ביחידת דיור) ומעתה הוא מבוצע בהתאם לנתוני מרשם האוכלוסין, כפי שחברתנו מקבלת מדי חודשיים.

קיימים מספר מצבים:
1. מספר הנפשות כפי שרשום בספרי החברה כמי שמתגוררות בנכס תואם למספר נפשות כפי שהתקבל ממרשם האוכלוסין – ולפיכך לא יכול כל שינוי.
2. מספר הנפשות כפי שרשום בספרי החברה כמי שמתגוררות בנכס הינו 2 ומספר נפשות כפי שהתקבל ממרשם האוכלוסין הינו 1 – יבוצע עדכון בספרי החברה הגם שאין כל שינוי בכמות המוכרת שכן זו הייתה ונשארה מחושבת לפי שתי נפשות ליחידת דיור
3. מספר הנפשות כפי שרשום בספרי החברה כמי שמתגוררות בנכס הינו 1 ומספר נפשות כפי שהתקבל ממרשם האוכלוסין הינו 2 – יבוצע עדכון בספרי החברה הגם שאין כל שינוי בכמות המוכרת שכן זו הייתה ונשארה מחושבת לפי שתי נפשות ליחידת דיור
4. מספר הנפשות כפי שרשום בספרי החברה כמי שמתגוררות בנכס הינו גדול ממספר הנפשות כפי שהתקבל ממרשם האוכלוסין – ולפיכך באם לא יוצג בפנינו מידע אחר אזי יוקטן מספר הנפשות המוכרות בהתאם לנתוני המרשם וזאת החל מתחילת תקופת החיוב השנייה שלאחר משלוח ההודעה.
5. מספר הנפשות כפי שרשום בספרי החברה כמי שמתגוררות בנכס הינו קטן ממספר הנפשות כפי שהתקבל ממרשם האוכלוסין – ולפיכך באם לא יוצג בפנינו מידע אחר אזי יוגדל מספר הנפשות המוכרות בהתאם לנתוני המרשם וזאת החל מתחילת תקופת החיוב שבה התקבלו נתוני המרשם.
6. צרכן רשום בספרי החברה ואולם בהתאם לנתוני המרשם אינו מתגורר בעיר הרצליה – ולפיכך, צרכן המתגורר ביחידת דיור שאינה המען הרשום במרשם האוכלוסין המבקש שיכירו בו לעניין זכות לכמות מוכרת ישלח לספק המים במקום מגוריו בפועל:
א. טופס דיווח מלא ומושלם.
ב. מסמך המאמת את מקום מגוריו בפועל ורשאי הוא להגיש לשם כך, בין השאר, חוזה שכירות או אישור בדבר תשלום ארנונה על שם הצרכן הביתי.
ג. אישור מהספק במקום מגוריו הרשום, הממוען אל חברתנו, ולפיו הצרכן או מי מהמתגוררים עמו לא רשום בספריו כמי שמתגורר ביחידת דיור במקום מגוריו הרשום.

לידיעתך,
א. צרכן ביתי רשאי בכל עת לפנות אל ספק המים ולבקש לשנות את מספר הנפשות המוכר; בקשה כאמור תוגש בכתב, באמצעות הדואר, פקסימיליה או דואר אלקטרוני והצרכן יצרף לה טופס דיווח ואת כל האסמכתאות התומכות בבקשה.
ב. צרכן ביתי רשאי לבקש לרשום את מחצית מזכאותו לכמות מוכרת ביחידת דיור אחרת שאינה מקום מגוריו הרשום, אם יראה, להנחת דעתו של הספק, כי הוא מתגורר באורח קבוע בשני המקומות. בקשה כאמור תוגש בצירוף מסמכים מתאימים כקבוע בכללים.
ג. הורה שילדיו מוחזקים במשמורת משותפת רשאי לבקש לרשום מחצית מן הכמות המוכרת שלה זכאים ילדיו ביחידת דיור אחרת ויצרף לבקשה כאמור את פרטי הצרכן שילדיו רשומים כמתגוררים עמו ביחידת הדיור (להלן – ההורה השני); קיבל הספק בקשה כזו, יפנה להורה השני לקבלת עמדתו; שינוי הרישום יהיה בהסכמת ההורה השני ובהעדרה בהתאם להחלטה שיפוטית מתאימה. בקשה כאמור תוגש בצירוף מסמכים מתאימים כקבוע בכללים.
ד. צרכן ביתי שאינו אזרח ישראלי או שביחידת הדיור שלו מתגורר תושב זר יעביר לחברתנו טופס דיווח, צילום דרכון ואישור שהיה כדין של התושב הזר וכן אחד מאלה לפי בחירתו:
• תצהיר מאת התושב הזר המאמת את מקום מגוריו
• ספח תעודת זהות של בעל ההיתר להעסקתו של התושב הזר לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א-1991, המעיד כי בעל ההיתר מתגורר ביחידת הדיור.
למידע נוסף וברורים ניתן לפנות לתאגיד באמצעות פקס 09-9710829 ,
טלפון 1-800-200-133 או בדוא"ל pniyot@mey-herz.co.il

טופס דיווח – מספר נפשות המתגוררות ביחידת דיור לצורך הקצאת כמות מוכרת ליחידת דיור מנווט לדף PDF

המידע המפורט במי מבין הטפסים ניתן מרצונך ובהסכמתך. וזאת, לצורך טיפול בבקשתך בעטיה מוגש הטופס. המידע יישמר בחברתנו ויטופל ע"י הגורמים הרלוונטיים במסגרתה וזאת לצורך הטיפול בבקשתך.

נשמח לעמוד לשרותכם בכל עת

תפריט נגישות