מידע על חשבון המים

תעריפי מים ובאור החשבון

להלן תעריפי המים החל מיום 1/7/2024
סוג צריכהתאורתעריף ללא מע"מתעריף כולל מע"מ
צריכה ביתיתכמות בסיסית6.9088.082
לכל כמות נוספת12.67914.834
מוסד עירוניכפוף לכללים10.41712.188
תעשיה ובתי מלוןלכל כמות12.67914.834
מקוואות ובתי מרחץלכל כמות
(בהתאם לכללים)
12.67914.834
בתי חוליםבעד כמות מוקצבת12.67914.834
גינון ציבוריבעד כמות מוקצבת7.3298.575
חריגה עד 8%9.16110.719
חריגה מעל 8%9.50311.119
חריגה מעבר לכמות המוקצבת12.67914.834
תעריף אחיד לרשות כבאות והצלהבעד מים ללא מדידה (5000 מ"ק בשנה)9.50311.119
חקלאותכמות א'2.4182.829
 חריגה עד 10%4.0894.784
 חריגה מעל 10%5.2296.199
לכל צריכה אחרתלכל כמות מים12.67914.834

הסברים:

צריכה ביתית

מונהגים 2 מדרגות תעריף – כל נפש תחויב ב- 7 מ"ק לחודשיים לפי תעריף נמוך ושאר הצריכה תחוייב לפי תעריף גבוה.
מספר נפשות מינימלי לחישוב הינו 2 נפשות כלומר גם אם מתגוררת בנכס נפש אחת, צריכת המים בתעריף נמוך תחושב לפי 2 (14 מ"ק לחודשיים).

תחשיב לפי ימים

בהתאם לכללים חישוב הצריכה והחיוב נעשה לפי ימים כלומר היה ומשך הזמן בין קריאה קודמת לקריאה נוכחית שונה מ- 60 אזי החיוב יהיה יחסי.

לדוגמא: משפחה המונה 4 נפשות, צרכה בתקופת החשבון 35 מ"ק ואולם הפרש הימים בין הקריאות הינו 51 יום – אזי החיוב יעשה כדלקמן: 51/60= 0.85 כלומר 28 מ"ק בתעריף נמוך * 0.85 = 23.8 מ"ק בתעריף נמוך + 11.2 מ"ק בתעריף גבוה.

אופן עריכת החשבון ומועדו

החשבון התקופתי נערך על פי קריאת מוני המים ברחבי העיר מידי חודש זוגי.
קריאות המונים מוזנות למערכת הממוחשבת של החברה בה מופחתת הקריאה הקודמת בכדי לקבל צריכה עדכנית לתקופה. את הפרש הקריאה מכפילים בתעריף המים לאותה תקופה בהתחשב במספר הנפשות בנכס (צרכנים אחרים כגון: תעשייה / חקלאות / מוסד עירוני – צריכת המים מוכפלת לפי קטגוריה).
חשבונות המים נשלחים לתושבים מידי חודש אי זוגי, לפחות 15 יום לפני מועד התשלום.
המועד האחרון לתשלום הינו ב 10 לכל חודש זוגי.

פירוט מושגים בחשבון המים

תקופת חשבון:
חשבונות המים נשלחים לצרכנים אחת לחודשיים
המספר מציג את מספר הימים בפועל בגינם מחויב הצרכן בחשבון, כלומר מספר הימים שחלפו בין הקיראה הקודמת לקריאה הנוכחית.

מספר משלם:
מספר ת.ז. של הרשום בפנקסי התאגיד כמשלם.

מספר הנכס:
תואם למספר הנכס בארנונה, כדי שהנתונים במערכת המחשוב של התאגיד יתואמו לנתונים במערכת המחשוב של העירייה.

זיהוי מים:
מספר פנימי במערכת המחשוב של התאגיד הנועד לזהות את מד המים הפרטי של הצרכן מתוך מערכת מדי המים בבניין בו הוא מתגורר.

סוג השימוש:
מאפיין את צרכי השימוש שנעשו במים – מגורים, בנייה, מסחר מלארכה ושירותים, מקוואות, בתי חולים תעשייה וחקלאות.

מספר מד מים:
מופיע מתחת לזכוכית בה מצוינת הצריכה במד המים.

תאריך קריאה קודמת:
תאריך בו התקיימה קריאת המים הקודמת

קריאה קודמת:
נתוני הצריכה אשר הופיעו בתקופת החיוב הקודמת במ"ק

תאריך קריאה קודמת:
תאריך בו התקיימה קריאת המים האחרונה

קריאה נוכחית:
נתוני הצריכה אשר הופיעו בקריאת מד המים האחרונה במ"ק.

סוג הקריאה:
מתאר האם בוצעה קריאה בפועל של מד המים או שנעשתה הערכה

צריכה פרטית:
צריכת המים הפרטית של יחידת הדיור במונחי מ"ק מים לתקופת החשבון. מחושבת לפי ההפרש בין קריאה נוכחית וקריאה קודמת.

הפרשי מדידה (כולל משותפת):
צריכת המים המשותפת הינה הפחתת סך כמות המים הנמדדת בכל מדי המים הפרטיים מסך כמות הצריכה שנמדדה במד הראשי. בהתאם לחוק, הצריכה המשותפת מחולקת בין יחידות הדיור וחלק יחסי מתווסף לצריכה הדירתית כצריכה פרטית לכל דבר. החיוב עבור צריכה משותפת נובע בין היתר משימוש בצנרת הראשית לצרכים המשותפים של הבניין כגון שטיפת חדרי מדרגות, השקיית גינה וכד'.
(ראה עוד בתפריט: שיטת חלוקת הפרשי מדידה)

פירוט חיובים:
פירוט של כל מדרגות החיובים לפיהן מחויב הצרכן.

מספר מסלקה:
המספר המזהה של החשבונית במערכת. נועד לזהות את החשבון בעת תשלום טלפוני או דרך אתר האינטרנט.

תפריט נגישות