טפסים

טפסים בנושא צרכנות מים

לטפסים מקוונים בנושא צרכנות מים מנווט לדף PDF

טופס דיווח מספר נפשות לצורך הקצאת כמות מוכרת מנווט לדף PDF
טופס בקשה לעריכת בירור של חיוב בעד צריכת מיםמנווט לדף PDF
טופס בקשה לעריכת בירור של צריכה חריגה מאודמנווט לדף PDF
הצהרה על תיקון נזילה -פרטית/מד משויך מנווט לדף PDF
הצהרה על תיקון נזילה – מד ראשי / כללי מנווט לדף PDF
בקשה להחלפת משלמים בגין ירושה מנווט לדף PDF
בקשה להחלפת משלמים בגין השכרה מנווט לדף PDF
בקשה להחלפת משלמים בגין מכירה מנווט לדף PDF
טופס בקשה לעדכון כתובת למשלוח דואר מנווט לדף PDF

טפסים בנושא כספים

טופס בקשה לפיצול חיוב ל 2 מועדים עוקבים מנווט לדף PDF
טופס הרשאה לחיוב באמצעות כרטיס אשראי מנווט לדף PDF
טופס הרשאה לחיוב באמצעות הוראת קבעמנווט לדף PDF

טפסים בנושאים הנדסיים

הנחיות ומידע למבקש בקשה לאישור תוכנית סנטריתמנווט לדף PDF
הנחיות למתכנן הבקשה להגשה ובדיקת תוכנית סניטריתמנווט לדף PDF
הנחיות ומידע להגשת מפה מצביתמנווט לדף PDF
הנחיות לבדיקה ואישור טופס 4 נושא ביובמנווט לדף PDF
אישור מתכנן אינסטלציה לטופס 4 / שחרור ערבות בנקאית לתוספת בנייהמנווט לדף PDF
הנחיות לבדיקה ואישור טופס 4 בנושא מיםמנווט לדף PDF
הצהרת תושב לקבלת שירותי פינוי בור רקבמנווט לדף PDF
בקשה לבדיקת איכות מי השתייהמנווט לדף PDF

המידע המפורט במי מבין הטפסים ניתן מרצונך ובהסכמתך. וזאת, לצורך טיפול בבקשתך בעטיה מוגש הטופס. המידע יישמר בחברתנו ויטופל ע”י הגורמים הרלוונטיים במסגרתה וזאת לצורך הטיפול בבקשתך.