הקלה בחיוב חשבון מים בשל נזילה

בקשה להקלה בחיוב חשבון מים בשל נזילה

במקרים של נזילה, החוק קובע כי החברה רשאית להפחית את החיוב בגין צריכת המים החריגה ולזכות את הצרכן בהתאם (אין זיכוי בגין תיקון איש מקצוע) וזאת בהתקיים כל התנאים הבאים בלבד:

1. מדובר בצריכה חריגה, כלומר: מדובר בצריכה הגבוהה ב- 150% (פי אחת וחצי) מהצריכה בתקופה מקבילה בשנה שעברה. כאשר מדובר בתושב חדש שלא צריך מים לפני כן, הקביעה האם זו צריכה חריגה, תתבצע בהשוואה לשתי תקופות חיוב נוספות (4 חדשים) לאחר תיקון הנזילה והזיכוי יתבצע לפי ממוצע הצריכה בחודשים אלה.

2. התושב פנה לתאגיד המים תוך 6 חודשים מתום תקופת החיוב בה ארעה הנזילה.

3. התושב לא קיבל זיכוי בגין נזילה במד מים משויך (דירתי) בשנה שקדמה לתקופת החיוב שלגביה מתבקשת הכרה בנזילה/ לא קיבל זיכוי במד מים ראשי בשנתיים שקדמו לתקופת החיוב שלגביה מתבקשת הכרה בנזילה.

4. התושב יגיש בקשה להקלה בחיוב חשבון המים למד הדירתי / ראשי (בהתאמה לחריגה) כמצורף מטה בו יצהיר כי מדובר בצריכה חריגה כתוצאה מנזילה שתוקנה ויצרף אסמכתאות המעידות על תיקון הנזילה (במידה ובוצע תיקון עצמי ללא אסמכתא, יש לציין זאת במפורש).

טופס בקשה להקלה בחיוב למד דירתי (משויך)מנווט לדף PDF
טופס בקשה להקלה בחיוב למד ראשי (כללי)מנווט לדף PDF

את הטופס ניתן:
1. לשלוח בדואר –
לכבוד מי הרצליה בע"מ, רח' בן גוריון 2 הרצליה, 46785
2. לשגר לפקס מס' 9710828 – 09
3. לשלוח לדוא"ל: Pniyot@mey-herz.co.il

הליך זיכוי בגין נזילה

לאחר הגשת דיווח על נזילה בצרוף מסמכים, תאגיד מי הרצליה, יבדוק את הצריכה בתקופה בה ארעה הנזילה, בהתאם להצהרת התושב, וישווה אותה עם צריכות ממוצעות אחרות (כמפורט בסעיף 1 מעלה).

במידה וקיים הפרש בין הצריכות, העומד על 150% ומעלה, ובכפוף לכך שיתקיימו כל התנאים המצטברים, כמפורט לעיל, יזוכה התושב בהפרש בין הסכום בש"ח שחויב (בדרך כלל בתעריף גבוה) במקור, לתעריף נזילה העומד נכון להיום על כ- 7 ש"ח (כולל מע"מ) התעריף משתנה מעת לעת על פי הנחיות רשות המים.

המידע המפורט במי מבין הטפסים ניתן מרצונך ובהסכמתך. וזאת, לצורך טיפול בבקשתך בעטיה מוגש הטופס. המידע יישמר בחברתנו ויטופל ע"י הגורמים הרלוונטיים במסגרתה וזאת לצורך הטיפול בבקשתך.

תפריט נגישות