דרישות לתכנון תוכנית סניטארית

תוכנית סניטארית

התכנית הסניטארית המאושרת מציגה את מיקום חיבורי המים והביוב לחלקה/לנכס בהתאם למידע שנמסר בתהליך בקשת המידע ברישוי זמין או בתהליך אישור תיק המידע בתאגיד לפני הגשת תוכנית סניטארית לאישור.
תכנון תכנית סניטארית מבוסס על המידע שהתקבל, מפה מצבית והשטח.
יש חשיבות רבה לתכנון מערכות המים והביוב הפרטיות. תכנון מערכות המים והביוב הפרטיות חייב להיות בהתאם לקוד הבנייה, ההל"ת (התקף מבין שניהם) תקנים ישראלים, הנחיות ודרישות כיבוי אש ומשרד הבריאות תוך דגש על מתן אפשרות תחזוקה נאותה גם למערכות המים וגם למערכות הביוב.
התכנית הסניטארית מציגה את תכנון מערכות המים והביוב הפרטיות והקשר שלהן למערכות המים והביוב הציבוריות ולחלקות ומגרשים סמוכים. האחריות לתכנון המערכות הפרטיות הן של המתכנן. כיום בדיקת התכניות הסניטאריות מתבצעת בתאגיד. בהתאם לתיקון 101 לחוק התכנון והבנייה, בדיקת התכניות מתוכננת להתבצע ע" מכוני בקרה.

ניתן לראות את הדרישות המפורטות לתכנון, להגשה, לבדיקה ואישור תכנית סניטרית ולהגשת מפה מצבית בקבצים מטה.
הנספחים השונים המופיעים במסמך הנחיות לתכנון להגשה לבדיקה ואישור תוכנית סניטארית מצורפים מטה.

טפסים

טופס לפתיחת תיק לבדיקה ואישור נספח תברואה מנווט לדף PDF
הנחיות למתכנן הבקשה להגשה ובדיקת נספח תברואה מנווט לדף PDF
הצהרת מתכנן – נספח 5 מנווט לדף PDF
טופס בקשה לשינוי מיקום ו/או קוטר של חיבור מים ו/או ביוב מנווט לדף PDF

המידע המפורט במי מבין הטפסים ניתן מרצונך ובהסכמתך. וזאת, לצורך טיפול בבקשתך בעטיה מוגש הטופס. המידע יישמר בחברתנו ויטופל ע"י הגורמים הרלוונטיים במסגרתה וזאת לצורך הטיפול בבקשתך.

תפריט נגישות