בקשה לבירור חיוב חריג בעד צריכת מים

בהתאם לכללי תאגידי מים וביוב (אמות מידה והוראות בעניין הרמה, הטיב והאיכות של השירותים שעל החברה לתת לצרכניה), תשע"א – 2011, נקבע כי צרכן רשאי לחברה בבקשה לבירור חיוב חריג בעד צריכת מים.

  1. צריכה חריגה מאוד היא כמות מים השווה או עולה על 200% מכמות המים שנמדדה במד-המים בתקופה המקבילה בשנה הקודמת, ובהעדר תקופה מקבילה כאמור – מכמות המים הממוצעת שנמדדה בשתי תקופות החיוב האחרונות שבהן נקרא מד-המים, ובלבד שלא תפחת מ – 30 מ"ק לחודש במד מים משויך, ובמד מים ראשי בנכס – ממכפלת 30 מטרים מעוקבים לחודש במספר הצרכנים הרשומים בנכס.
  2. יש למלא את כמות המים שנמדדה בתקופה המקבילה בשנה הקודמת, רק אם לא נערכה מדידה בתקופה המקבילה מסיבה כלשהי (למשל במקרה שבו הצרכן לא היה רשום בספרי החברה כמקבל שירותי מים בנכס או הנכס חובר לתשתית המים לפני פחות משנה וכיוצ"ב), יש למלא את כמות המים שנמדדה בשתי תקופות החיוב האחרונות שבהן נערכה מדידה.
  3. באישור יובאו פרטי השרברב שבדק את הנכס, מועד הבדיקה ופירוט הבדיקות שערך

לנוחיותכם, טופס בקשה לבירור חיוב חריג בעד צריכת מים.מנווט לדף PDF

את הטופס ניתן:
1. לשלוח בדואר –
לכבוד מי הרצליה בע"מ, רח' בן גוריון 2 הרצליה, 46785
2. או לפקס מס' 9710829 – 09
3. לשלוח לדוא"ל: Pniyot@mey-herz.co.il

המידע המפורט במי מבין הטפסים ניתן מרצונך ובהסכמתך. וזאת, לצורך טיפול בבקשתך בעטיה מוגש הטופס. המידע יישמר בחברתנו ויטופל ע"י הגורמים הרלוונטיים במסגרתה וזאת לצורך הטיפול בבקשתך.

תפריט נגישות