בדיקה לאיכות מי השתייה

בהתאם לכללי תאגידי מים וביוב (אמות מידה והוראות בעניין הרמה, הטיב והאיכות של השירותים שעל חברה לתת לצרכניה), (תיקון מס'2), התשע"ה – 2015 רשאי צרכן לבקש מתאגיד "מי הרצליה" לבצע בדיקות מים על חשבון הצרכן כפי שפורסם על ידי משרד הבריאות מנווט לאתר משרד הבריאות .
צרכן המבקש לבצע את הבדיקה, יעביר את טופס הבקשה מנווט לדף PDF על פרטיו לאחר שישלם בגינה כמפורט בטופס.

תאגיד "מי הרצליה" יבצע את הבדיקה לא יאוחר מ 60 יום ממועד קבלת התשלום בתיאום מועד הבדיקה עם הצרכן. תוצאות הבדיקה תשלחנה לצרכן בדואר רשום בתום 7 ימים מיום קבלת תוצאות הבדיקה מהמעבדה.

המידע המפורט במי מבין הטפסים ניתן מרצונך ובהסכמתך. וזאת, לצורך טיפול בבקשתך בעטיה מוגש הטופס. המידע יישמר בחברתנו ויטופל ע"י הגורמים הרלוונטיים במסגרתה וזאת לצורך הטיפול בבקשתך.

תעריפי בדיקה:
⃞ בדיקת מתכות – 520.31 ש"ח
⃞ בדיקת מזהמים בקטריאליים, עכירות ועקבות חומר חיטוי פעיל – 361.94 ש"ח
⃞ בדיקת מתכות, מזהמים בקטריאליים, עכירות ועקבות חומר חיטוי פעיל – 644.73 ש"ח

תפריט נגישות