אישור טופס 4

טופס 4 – היתר איכלוס

תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה מבטל את טופס 4 ובמקומו יקבל מבקש הבקשה תעודת גמר.
טופס 4 יבוטל רק לאחר כניסת מכוני הבקרה כחלק אינטגראלי ממתן היתר בנייה, עד שזה יקרה, הדרישה לטופס 4 שרירה וקיימת.
לאחר קבלת האישור מיחידת הפיקוח על הבנייה של הוועדה המרחבית הרצליה, לביצוע סבב אישורים במחלקות השונות בעיריית הרצליה ובתאגיד המים והביוב, לקבלת טופס 4, מבקש הבקשה יגיש למשרדי התאגיד בקשה לאישור טופס 4.
האישור לטופס 4 / תעודת גמר ניתן בתאגיד ע"י אגף הנדסה ומחלקת צרכנות פרטית.
אגף הנדסה מאשר את ביצוע תשתית המים והביוב בהתאם לתוכנית הסניטארית המאושרת.
את המסמכים הנדרשים יש לשלוח במייל לכתובת: michaelsh@mey-herz.co.il
לאחר בדיקת המסמכים ואישורם, יתואם מועד לביצוע הבדיקות הנדרשות לצורך אישור טופס 4 (מים וביוב), הבדיקות בשטח יבוצעו בנוכחות נציג המבקש.
מבקש הבקשה חייב לוודא שבמועד הבדיקות הנדרשות לאישור טופס 4 בשטח, התוכנית הסניטארית המאושרת תוצג לבודקים מטעם מי הרצליה בשטח.
ללא נוכחות התוכנית הסניטארית המאושרת (הכוללת את החתימות), לא תתבצענה הבדיקות הנדרשות לאישור טופס 4.
כל המסמכים יוגשו בקבצים דיגיטליים, למעט המפה המצבית שתוגש גם כתוכנית מודפסת.

הנחיות לבדיקה ואישור תעודת גמר (טופס 4) מנווט לדף PDF

טופס הגשת בקשה לפתיחת תיק לקבלת אישור לתעודת גמר מנווט לדף PDF

אישור מתכנן אינסטלציה לגמר ביצוע מנווט לדף PDF

תפריט נגישות