חוק חופש המידע

חוק חופש המידע

תאגיד המים והביוב “מי הרצליה” הנו תאגיד מים וביוב שהוקם מתוקף חוק תאגידי מים וביוב, התשס”א – 2001, ופעילותו הנה בהתאם לרישיון הפעלה שניתן לחברה על ידי הממונה על התאגידים ברשות המים הממשלתית.

בין היתר, קבע המחוקק כי תאגיד מים וביוב בשליטת רשויות מקומיות כפוף לחוק חופש המידע ותקנותיו והוא נכלל בגופים שהרשות המקומית מחילה עליהם את חוק חופש המידע ותקנותיו.

חוק חופש המידע, התשנ”ח 1998, מעגן את זכותו של כל אזרח או תושב, לקבלת מידע המצוי בידי רשויות ציבוריות. החוק קובע כי הכלל הוא שהרשות תענה בחיוב לבקשה, אלא אם חשיפת המידע תפגע באינטרס אחר כגון ביטחון המדינה, פרטיותם של אנשים, סודות מסחריים וכדומה.

הממונה על חופש המידע בתאגיד הינה אתי וייס, ניתן לפנות אליה באמצעות המייל: eti@mey-herz.co.il.

בהתאם לחוק חופש המידע ותקנותיו, בקשת מידע כרוכה בתשלום אגרות.