עיקרי התקציב לשנת 2018

להלן עיקרי התקציב לשנת 2018

סעיףהיקף כספי (מלש"ח)
רכישה והפקת מים36
אחזקת רשת ומתקני המים6
רכישה וטיפול במדי מים1.6
חשמל, ארנונה ובטוח מתקני מים1.6
סה"כ45.2

מגזר ביוב

סעיףהיקף כספי (מלש"ח)
אחזקת רשת הביוב והמט"ש13.1
חשמל, ארנונה וביטוח5.3
סה"כ18.4

הנהלה וכלליות

סעיףהיקף כספי (מלש"ח)
הוצאות גבייה לרבות קריאת מדים, משלוח חיובים וכו'4.47
אחזקת משרדים לרבות שכירות, חשמל, ארנונה וכו'2.0
שרותיים מקצועיים (משפטיות, בטיחות, ביטוח, מבקר פנים, רואה חשבון)0.97
שרותי מוקד, שכר עבודה ואחרות2.7
מימון(0.85)
סה"כ9.29

סה”כ הוצאות תפעוליות 75.3 מלש”ח