עיקרי התקציב לשנת 2021

להלן עיקרי התקציב לשנת 2021

סעיףהיקף כספי (מלש"ח)
רכישה והפקת מים51.7
אחזקת רשת ומתקני המים6.4
רכישה וטיפול במדי מים1.6
חשמל, ארנונה ובטוח מתקני מים1.5
סה"כ61.2

מגזר ביוב

סעיףהיקף כספי (מלש"ח)
אחזקת רשת הביוב והמט"ש13.6
חשמל, ארנונה וביטוח5.6
סה"כ19.2

הנהלה וכלליות

סעיףהיקף כספי (מלש"ח)
הוצאות גבייה לרבות קריאת מדים, משלוח חיובים וכו'7.6
אחזקת משרדים לרבות שכירות, חשמל, ארנונה וכו'1.9
שרותיים מקצועיים (משפטיות, בטיחות, ביטוח, מבקר פנים, רואה חשבון)0.6
שרותי מוקד, שכר עבודה ואחרות4.0
מימון(0.5)
סה"כ13.6

סה”כ הוצאות תפעוליות 94.0 מלש”ח