חיבורי מים וטופס 4

חיבורי מים וביוב והתרי אכלוס

1. באישור תוכנית סניטארית, נקבע האם יש צורך בביצוע חיבור מים ו/או חיבור ביוב. ביצוע החיבורים, דורש קבלת היתרי חפירה מגורמים רבים: עירייה, משטרה, חברות תשתית, רשות העתיקות, היתרים שהם בעלי תוקף ולכן הבקשות לקבלת היתרים מהגורמים השונים מתבצעות רק כאשר מבקש הבקשה/היזם/הקבלן מגיש בקשה לביצוע חיבור מים ו/או ביוב.
לוחות הזמנים לביצוע חיבורי מים וביוב מותנים בגורמים חיצוניים המפורטים מעלה. התהליך ארוך ועשוי להימשך מספר חודשים. באחריות מבקש הבקשה/היזם/הקבלן לתאם את מועד בקשתו לביצוע חיבורי המים והביוב בהתאם.
לא ניתן לבצע חיבורי מים ובביוב בהתראה קצרה, לכן מומלץ לבקש את ביצוע חיבורי המים והביוב מוקדם ככל האפשר.

2. בקשר לחיבור מים וביוב, יש להזמין דרך מזכירות התאגיד בטלפון: 1-800-200-133 שלוחה 3, רק לאחר תשלום האגרה וההיטלים הנדרשים ע”פ החוק (לאחר קבלת היתר בנייה).
ההזמנה תתבצע בהתאם לנוהל “הזמנה לביצוע חיבור מים”. הנוהל מצורף בהמשך.

3. הביצוע בשטח יהיה בהתאם לתוכנית הסניטארית המאושרת. ולאחר שמבקש הבקשה/היזם/הקבלן ביצעו את כל ההכנות הנדרשות לביצוע חיבורי המים והביוב ההכנות הנדרשות מפורטות במסמך דרישות לתכנון, להגשה, לבדיקה ואישור תכנית סנטארית).

4. יש להגן על מערכת הביוב הפרטית ועל חיבור הביוב למערכת הביוב הציבורית (מצ”ב הנחיות להגנה על מערכת הביוב הציבורית באתרי בנייה).

טופס 4 – היתר אכלוס

תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה מבטל את טופס 4 ובמקומו יקבל מבקש הבקשה תעודת גמר.
טופס 4 יבוטל רק לאחר כניסת מכוני הבקרה כחלק אינטגראלי ממתן היתר בנייה. עד שזה יקרה הדרישה לטופס 4 שריר וקיימת ואין שינוי.
לאחר קבלת האישור מיחידת הפיקוח על הבנייה של הוועדה המרחבית הרצליה, לביצוע סבב אישורים במחלקות השונות בעירייה ובתאגיד המים לקבלת טופס 4, מבקש הבקשה יגיש למשרדי התאגיד (מזכירות הנדסה) בקשה לאישור טופס 4. את המסמכים הנדרשים לאישור טופס 4 של מערכת המים הביוב, יש להגיש בתיק אחד משותף בחלוקה למסמכים משותפים נדרשים, מסמכים נדרשים למערכת המים ומסמכים נדרשים למערכת הביוב.

טפסים

טופס הגשת בקשה לפתיחת תיק לקבלת אישור לטופס 4 מנווט לדף PDF
תצהיר מהנדס/מתכנן אינסטלציה לאחר ביצוע – ללא שינויים במערכות מים וביוב מנווט לדף PDF
הצהרת מהנדס/מתכנן אינסטלציה לאחר ביצוע שינויים במערכות המים והביוב מנווט לדף PDF
נוהל הזמנת חיבור מים
הנחיות לבדיקה ואישור טופס 4 בנושא ביוב (התרי אכלוס) מנווט לדף PDF
הנחיות להגנה על מערכת הביוב העירונית באתרי בנייה
אישור מתכנן אינסטלציה לטופס 4 / שחרור ערבות בנקאית לתוספת בניה

המידע המפורט במי מבין הטפסים ניתן מרצונך ובהסכמתך. וזאת, לצורך טיפול בבקשתך בעטיה מוגש הטופס. המידע יישמר בחברתנו ויטופל ע”י הגורמים הרלוונטיים במסגרתה וזאת לצורך הטיפול בבקשתך.