חיבורי מים וטופס 4

חיבורי מים וביוב והתרי אכלוס

עם הגעת המועד המתאים, על הבונה לפנות לתאגיד בבקשה לביצוע החיבורים למים ולביוב – אנשי התאגיד יבקרו במקום. והיה והתרשמו כי בשלו התנאים לביצוע העבודות, העבודות יעברו לביצוע.

יש לציין כי במקרים רבים יבוצעו חלק מהעבודות טרום פניית הבונה (בעיקר עבודות הקשורות בתיאומים מורכבים מול חברות התשתית ומשטרת ישראל), בחלק מן המקרים יבוצעו העבודות והתיאומים הנדרשים רק אחרי בקשת הבונה.

בכל מקרה, חיבור המים יבוצע רק עם השלמת הנישה.

טופס 4

תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה מבטל את טופס 4 ובמקומו יקבל מבקש הבקשה תעודת גמר.
טופס 4 יבוטל רק לאחר כניסת מכוני הבקרה כחלק אינטגראלי ממתן היתר בנייה. עד שזה יקרה הדרישה לטופס 4 שריר וקיימת ואין שינוי.
לאחר קבלת האישור מיחידת הפיקוח על הבנייה של הוועדה המרחבית הרצליה, לביצוע סבב אישורים במחלקות השונות בעירייה ובתאגיד המים לקבלת טופס 4, מבקש הבקשה יגיש למשרדי התאגיד (מזכירות הנדסה) בקשה לאישור טופס 4. את המסמכים הנדרשים לאישור טופס 4 של מערכת המים ומערכת הביוב, יש להגיש בתיק אחד משותף בחלוקה למסמכים משותפים נדרשים, מסמכים נדרשים למערכת המים ומסמכים נדרשים למערכת הביוב.

טפסים

הנחיות לבדיקה ואישור טופס 4 בנושא ביוב (התרי אכלוס) מנווט לדף PDF
אישור מתכנן אינסטלציה לטופס 4 / שחרור ערבות בנקאית לתוספת בניה מנווט לדף PDF (כנדרש באישור טופס 4 בנושא ביוב)

הנחיות לבדיקה ואישור טופס 4 בנושא מים (התרי אכלוס) מנווט לדף PDF