דרישות לתכנון תוכנית סניטארית

תוכנית סניטארית

התכנית הסניטארית המאושרת מציגה את מיקום חיבורי המים והביוב לחלקה/לנכס בהתאם למידע שנמסר או לתאום שבוצע מול התאגיד.
תכנון תכנית סניטארית מבוסס על המידע, מפה מצבית והשטח.
יש חשיבות רבה לתכנון מערכות המים והביוב הפרטיות. התכנית הסניטארית מציגה את תכנון מערכות המים והביוב הפרטיות. האחריות לתכנון המערכות הפרטיות הן של המתכנן. כיום בדיקת התכניות הסניטאריות מתבצעת בתאגיד. בהתאם לתיקון 101 לחוק התכנון והבנייה, בדיקת התכניות מתוכננת להתבצע ע” מכוני בקרה.

טפסים

דרישות לתכנון ממגיש הבקשה ומתכנן תוכנית סניטרית – מנווט לדף PDF
הנחיות להגשת מפה מצבית לקבלת מידע – מנווט לדף PDF