בדיקה לאיכות מי השתייה

בהתאם לכללי תאגידי מים וביוב (אמות מידה והוראות בעניין הרמה, הטיב והאיכות של השירותים שעל חברה לתת לצרכניה), (תיקון מס’2), התשע”ה – 2015 רשאי צרכן לבקש מתאגיד “מי הרצליה” לבצע בדיקות מים על חשבון הצרכן כפי שפורסם על ידי משרד הבריאות מנווט לאתר משרד הבריאות .
צרכן המבקש לבצע את הבדיקה, יעביר את טופס הבקשה על פרטיו לאחר שישלם בגינה כמפורט בטופס.

תאגיד “מי הרצליה” יבצע את הבדיקה לא יאוחר מ 60 יום ממועד קבלת התשלום בתיאום מועד הבדיקה עם הצרכן. תוצאות הבדיקה תשלחנה לצרכן בדואר רשום בתום 7 ימים מיום קבלת תוצאות הבדיקה מהמעבדה.