עיקרי תקציב לשנת 2017

להלן עיקרי התקציב לשנת 2017

סעיף היקף כספי (מלש"ח)
רכישה והפקת מים 39.5
אחזקת רשת ומתקני המים 5.8
רכישה וטיפול במדי מים 1.6
חשמל, ארנונה ובטוח מתקני מים 1.6
סה"כ 48.5

מגזר ביוב

סעיף היקף כספי (מלש"ח)
אחזקת רשת הביוב והמט"ש 13
חשמל, ארנונה וביטוח 5.1
סה"כ 18.1

הנהלה וכלליות

סעיףהיקף כספי (מלש"ח)
הוצאות גבייה לרבות קריאת מדים, משלוח חיובים וכו' 4.4
אחזקת משרדים לרבות שכירות, חשמל, ארנונה וכו' 2.0
שרותיים מקצועיים (משפטיות, בטיחות, ביטוח, מבקר פנים, רואה חשבון) 0.9
שרותי מוקד, שכר עבודה ואחרות 2.5
מימון(1.4)
סה"כ8.4

סה"כ הוצאות תפעוליות 75 מלש"ח