עיקרי תקציב לשנת 2017

להלן עיקרי התקציב לשנת 2017

סעיףהיקף כספי (מלש"ח)
רכישה והפקת מים39.5
אחזקת רשת ומתקני המים5.8
רכישה וטיפול במדי מים1.6
חשמל, ארנונה ובטוח מתקני מים1.6
סה"כ48.5

מגזר ביוב

סעיףהיקף כספי (מלש"ח)
אחזקת רשת הביוב והמט"ש13
חשמל, ארנונה וביטוח5.1
סה"כ18.1

הנהלה וכלליות

סעיףהיקף כספי (מלש"ח)
הוצאות גבייה לרבות קריאת מדים, משלוח חיובים וכו'4.4
אחזקת משרדים לרבות שכירות, חשמל, ארנונה וכו'2.0
שרותיים מקצועיים (משפטיות, בטיחות, ביטוח, מבקר פנים, רואה חשבון)0.9
שרותי מוקד, שכר עבודה ואחרות2.5
מימון(1.4)
סה"כ8.4

סה”כ הוצאות תפעוליות 75 מלש”ח