פינוי בורות רקב

פינוי בורות רקב

החל מיום 1.7.2013, תושב אשר אינו מחובר למערכת הביוב הציבורית ואשר ברשותו בור רקב, זכאי לפינוי בור הרקב על חשבון תאגיד המים (עד פעמיים בחודש וע”פ לוחות הזמנים של התאגיד). במידה ואין מניעה הנדסית לחיבור הנכס למערכת הביוב הציבורית, התושב אינו זכאי לפינוי כאמור.

תקנה 7202 – פינוי בורות רקבמנווט לדף PDF
טופס הצהרת תושב לקבלת שירותי פינוי בור רקב
מנווט לדף PDF

המידע המפורט במי מבין הטפסים ניתן מרצונך ובהסכמתך. וזאת, לצורך טיפול בבקשתך בעטיה מוגש הטופס. המידע יישמר בחברתנו ויטופל ע”י הגורמים הרלוונטיים במסגרתה וזאת לצורך הטיפול בבקשתך.