מכרזים

מכרז 002/2019 – הזמנה לקבלת הצעות לביצוע עבודות הקמת אגן שיקוע שניוני ועבודות נלוות במט”ש הרצליה

מודעת מכרז – 002/2019
الذي هرتسليا المحدودة المناقصة رقم – 02/2019

חוברת המכרז
מפרט טכני למכרז
רשימת תכניות למכרז
פרטיכל מפגש מציעים

למכרז זה יש לצרף את הבאים:
1. תכנית קונסטרוקציה בפורמט TLP
2. תכניות פורמט ZIP.
לשם קבלתם בדוא”ל חוזר, פנו אלינו ל: eti@mey-herz.co.il

————————————————————————————————

מכרז 004/2019 – לביצוע עבודות תכנון, אספקה, התקנה, הפעלה, הרצה, מסירה ותחזוקה של מתקנים להרחקת מזהמים ממי הבארות “בן גוריון” ו- “נווה עמל” בהרצליה והתאמתן להספקת מי שתייה

מודעת מכרז – 004/2019
المحدودة مناقصة رقم 004/2019

חוברת המכרז
מפרט טכני
נספח מס’ 1 – פרטי ציוד – באר בן גוריון
נספח מס’ 1 – ציוד באר נווה עמל
נספח מס’ 2א – בדיקות חנקה באר בן גוריון
נספח מס’ 2א – בדיקות באר נווה עמל
נספח מס’ 2ב – בדיקות חנקה – באר בן גוריון
נספח מס’ 2ב – בדיקות טריכלוראתילן – באר נווה עמל
נספח מס’ 2ג – בדיקות פרכלורט באר נווה עמל
נספח מס’ 3 – מפת אתר באר נווה עמל
נספח מס’ 3 – מפת אתר באר בן גוריון

פרטיכל מפגש מציעים