מכרזים

מכרז 001/2019 – הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי הובלה וסילוק בוצה וכן גבבה וגרוסת ממכון טיהור השפכים העירוני בהרצליה וקליטתן באתרי טיפול בפסולת בוצה ובפסולת ביתית
מודעת המכרז
מסמכי המכרז
פרטיכל מפגש מציעים
פרטיכל קובץ הבהרות מס’ 1