מכרזים

מכרז 003/2018 –
הזמנה לקבלת הצעות לביצוע רכישת מדי מים ולביצוע עבודות החלפת מדי מים ובדיקות בוררות

מודעת מכרז 03/2018
العطاء رقم 03/2018
מסמכי המכרז – לצפייה והורדה לחץ כאן
פרטיכל מפגש מציעים – לצפייה והורדה לחץ כאן
שאלות ותשובות – לצפייה והורדה לחץ כאן
פרטיכל קובץ הבהרות מס’ 2 – לצפייה והורדה לחץ כאן
פרטיכל קובץ הבהרות מס’ 3 – לצפייה והורדה לחץ כאן
פרטיכל קובץ הבהרות מס’ 4 – לצפייה והורדה לחץ כאן

**********

החברה לפיתוח הרצליה בע”מ ומי הרצליה בע”מ
מכרז פומבי (משותף) מס’ 032/2018 –
ביצוע עבודות מערכות תיעול, מים וביוב חדשות ברחוב שער הים

מודעת המכרז 032/2018
פרטיכל סיור הקבלנים לצפייה והורדה לחץ כאן