מכרזים

מכרז 002/2020 – הזמנה לקבלת הצעות לביצוע עבודות תכון, אספקה, התקנה, הפעלה, הרצה, מסירה ותחזוקה של מתקנים להרחת מזהמים ממי הבארות “בן גוריון” ו-“נווה עמל” בהרצליה והתאמתן להספקת מי שתייה מנווט לדף PDF

*הננו להודיע בזה כי בהתאם לאמור בחוברת המכרז סיור הקבלנים אינו חובה

* בהמשך לסיור הקבלנים ולפניות נוספות ועוד בטרם יוצא פרוטוכול מפורט של סיור הקבלנים הרינו להודיע כי
ככל ומי מהמציעים מעוניין לבצע דיגומים בבארות אזי ביום שני 18/05/2020 נאפשר לדגום את הבארות כדלקמן:
באר נוה עמל בין השעות 08:00-09:30
באר בן גוריון בין השעות 09:00-10:30
ויודגש הבארות אינן פעילות ונעשה מאמץ מיוחד להפעלתן

תאום מפורט ניתן לבצע מול מר חיים חיים בטלפון 053-7628378

מסמכי המכרז מנווט לדף PDF
מפרט טכני מנווט לדף PDF
נספח מס’ 1 – פרטי ציוד – באר בן גוריון
נספח מס’ 1 – ציוד באר נווה עמל
נספח מס’ 2א – בדיקות חנקה באר בן גוריון
נספח מס’ 2א – בדיקות באר נווה עמל
נספח מס’ 2ב – בדיקות חנקה – באר בן גוריון
נספח מס’ 2ב – בדיקות טריכלוראתילן – באר נווה עמל
נספח מס’ 2ג – בדיקות פרכלורט באר נווה עמל
נספח מס’ 3 – מפת אתר באר נווה עמל
נספח מס’ 3 – מפת אתר באר בן גוריון

פרטיכל מפגש מציעים מנווט לדף PDF
פרטיכל קובץ הבהרות מס’ 1 מנווט לדף PDF
פרטיכל קובץ הבהרות מס 2 מנווט לדף PDF
פרטיכל קובץ הבהרות מס 3 מנווט לדף PDF