טפסים

טפסים בנושא צרכנות מים

טופס הצהרה על כמות נפשות המתגוררות ביחידת דיור מנווט לדף PDF
טופס בקשה לעריכת בירור של חיוב בעד צריכת מים מנווט לדף PDF
טופס בקשה לעריכת בירור של צריכה חריגה מאוד מנווט לדף PDF
הצהרה על תיקון נזילה -פרטית/מד משויך מנווט לדף PDF
הצהרה על תיקון נזילה – מד ראשי / כללי מנווט לדף PDF
בקשה להחלפת משלמים בגין ירושה מנווט לדף PDF
בקשה להחלפת משלמים בגין השכרה מנווט לדף PDF
בקשה להחלפת משלמים בגין מכירה מנווט לדף PDF

טפסים בנושא כספים

טופס בקשה לפיצול חיוב ב 2 מועדים עוקבים מנווט לדף PDF
טופס הרשאה לחיוב באמצעות כרטיס אשראי מנווט לדף PDF
טופס הרשאה לחיוב באמצעות הוראת קבע מנווט לדף PDF

טפסים בנושאים הנדסיים

הנחיות ומידע למבקש בקשה לאישור תוכנית סנטרית מנווט לדף PDF
הנחיות למתכנן הבקשה להגשה ובדיקת תוכנית סניטרית מנווט לדף PDF
הנחיות ומידע להגשת מפה מצבית מנווט לדף PDF
הנחיות לבדיקה ואישור טופס 4 נושא ביוב מנווט לדף PDF
אישור מתכנן אינסטלציה לטופס 4 / שחרור ערבות בנקאית לתוספת בנייה מנווט לדף PDF
הנחיות לבדיקה ואישור טופס 4 בנושא מים מנווט לדף PDF
הצהרת תושב לקבלת שירותי פינוי בור רקב מנווט לדף PDF
בקשה לבדיקת איכות מי השתייה מנווט לדף PDF

המידע המפורט במי מבין הטפסים ניתן מרצונך ובהסכמתך. וזאת, לצורך טיפול בבקשתך בעטיה מוגש הטופס. המידע יישמר בחברתנו ויטופל ע”י הגורמים הרלוונטיים במסגרתה וזאת לצורך הטיפול בבקשתך.